Công Ty TNHH Hóa Nông VIC

Công ty TNHH Hóa Nông VIC, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Bán buôn phân bón Khai thác và thu gom than bùn (Không hoạt động tại trụ sở ). Khai…